gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2020

Vrij­dag­avond 2 ok­to­ber ont­vingen ver­schil­lende pa­ro­chies in Am­ster­dam een brief van de Vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland waarin aan alle gebeds­hui­zen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beperken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van de lan­de­lijke over­heid op 28 sep­tem­ber jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrij­heid van gods­dienst zoals opgeno­men in de Grondwet.

Hoewel de vrij­heid van gods­dienst ook voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk een groot goed is, is dui­de­lijk dat het aantal besmet­tingen met het corona­vi­rus in Am­ster­dam en omge­ving snel stijgt. Als Kerk hebben we ook een verant­woor­de­lijk­heid voor de ge­zond­heid van mensen, en niet alleen van die van onze kerk­gan­gers.

Om die reden brengt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies ook zelf onder de aan­dacht bij de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen in de vei­lig­heids­regio met het verzoek te over­we­gen om de groepsgrootte terug te brengen. Dit zal pas kunnen gel­den na zon­dag 4 ok­to­ber omdat niet alle kerk­gan­gers meer bereikt kunnen wor­den.

Tot de vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland behoren de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen te Am­ster­dam, de pa­ro­chie R.-K. Amstelland en de pa­ro­chies van Uithoorn en omge­ving. Het bisdom doet op hen een dringend beroep het advies ter harte te nemen, reke­ning hou­dend met de eigen omstan­dig­he­den.

error

Deel dit artikel via